1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

E-Zdrowie - „tak” Sejmowej Komisji…

dla projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (posiedzenie odbyło się 16 lipca 2019 r.). Pomimo zastrzeżeń co do tempa prac zgłoszonych przez posłów opozycji, większość wypowiedzi była przychylna ustawie i zawartym w niej rozwiązaniom. W czasie posiedzenia przedstawiciel NIL, mec. W. Idaszak zadał ministrowi J.Cieszyńskiemu pytanie, jak w praktyce będzie wyglądało wystawienie recepty przy wykorzystaniu narzędzia informatycznego przewidzianego w projekcie, które ma przygotować strona rządowa. Minister J. Cieszyński wyraźnie wskazał, że lekarz wystawiając receptę elektroniczną będzie wprowadzał dane dotyczące leku (m.in. nazwę, dawkowanie etc. oraz wskazanie medyczne) z listy przygotowanej przez CSIOZ.

Do projektu ustawy poprawki zgłosił przewodniczący Komisji Zdrowia poseł T. Latos. Wszystkie zostały przyjęte. Wśród tych poprawek znalazły się:

  • wprowadzenie ograniczenia realizacji recepty, która będzie mogła być wystawiona na okres 360 dni stosowania, lecz jej realizacja jednorazowo będzie mogła obejmować leki na okres 180 dni terapii (zmiana w ustawie Prawo farmaceutyczne);
  • umożliwienie Funduszowi dokonywania wpisów i wykreśleń w harmonogramie przyjęć prowadzonym w aplikacji udostępnionej przez Prezesa Funduszu (o której mowa w art. 190 ust. 1a.). O dokonanych wpisach i wykreśleniach Fundusz niezwłocznie zawiadamia świadczeniodawcę;  
  • określenie, że kierownikiem zespołu ratownictwa medycznego może być osoba wskazana przez dysponenta jednostki, będąca ratownikiem medycznym lub pielęgniarką systemu, która ma doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub szpitalnym oddziale ratunkowym, w wymiarze co najmniej 5000 godzin w okresie ostatnich 5 lat (zmiana ustawy o państwowym ratownictwie medycznym);
  • wskazanie, że odmowa przyjęcia osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, pacjenta urazowego albo pacjenta urazowego dziecięcego przez szpital od jednostek systemu skutkuje zastosowaniem kary umownej określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub niezwłocznym rozwiązaniem tej umowy (zmiana ustawy o państwowym ratownictwie medycznym),
  • zmiany w ustawie o służbie krwi dotyczące elektronizacji działań – system e-krew (zmiany ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw).

Warto odnotować, że na wniosek PNRL zgłoszony na etapie opiniowania projektu ustawy zrezygnowano z nadawania wszystkim PWDL posiadającym umowę z NFZ uprawnienia do potwierdzania profilu zaufanego (byłoby to wyjście PWDL poza obszar działalności leczniczej), a także wprowadzono zapis, że poświadczenie zgody na zabieg lub zastosowanie procedury o podwyższonym ryzyku autoryzowane przez pacjenta e-dowodem może mieć formę dokumentową (tak jak analogiczna czynność dokonana w IKP).

Opublikował: Rafał Hołubicki

Data: 2019-07-17 21:37:15