1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Informacja w przedmiocie zasad wystawiana przez lekarzy skierowań na świadczenia z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii domowej

Kwestie dotyczące wydawania skierowań na zabiegi fizjoterapeutyczne regulują przepisy w rozporządzeniu z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 465 z późn. zm.). W związku z nowelizacją, która nastąpiła na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie rehabilitacji leczniczej (Dz. U. poz. 2396), zmianie uległy m.in. zasady wystawiania skierowań na świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej. Szczegółowe wymogi w tym zakresie określa Załącznik nr 1 - Wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że skierowanie na cykl zabiegów wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, z zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia u świadczeniobiorcy wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy, skierowanie na cykl zabiegów wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego będący:

  • lekarzem specjalistą w dziedzinie (w przypadku skierowań na cykl zabiegów dla dzieci odpowiednio lekarz specjalista w dziedzinie dziecięcej): rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
  • lekarzem ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii lub rehabilitacji narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej,
  • lekarzem w trakcie specjalizacji w dziedzinie: rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

(zob. Zał. nr 1 Wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, lp. 1, lit. b, triet drugi, kolumna 3 ust. 7 pkt 1).

Skierowanie na cykl zabiegów fizjoterapeutycznych wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego zawiera: a) pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, b) imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, c) rozpoznanie w języku polskim, d) kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10, e) choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki, w tym wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta lub przyjmowanie niektórych leków, mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji lub na postępowanie fizjoterapeutyczne, f) pieczęć i podpis lekarza wystawiającego to skierowanie oraz datę jego wystawienia (zob. Zał. nr 1 Wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, lp. 1, lit. b, triet drugi, kolumna 3 ust. 7, pkt 3 lit. a-f). Brak któregokolwiek z ww. obligatoryjnych elementów skierowania może skutkować zwrotem do lekarza, który je wystawił, celem uzupełnienia skierowania.

Jak wynika z powyższego, skierowanie na cykl zabiegów fizjoterapeutycznych nie wymaga ich określenia  i ilości w cyklu. Ocena w tym zakresie pozostaje po stronie fizjoterapeuty,  więc ponosi on odpowiedzialność za zlecone zabiegi. Jednocześnie trzeba wyraźnie podkreślić, że skierowanie, w oparciu o które fizjoterapeuta będzie określał zabiegi, powinno zawierać pełne rozpoznanie jednostki chorobowej oraz przeciwwskazania tj. choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki, w tym wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta lub przyjmowanie niektórych leków, mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji lub na postępowanie fizjoterapeutyczne.

Natomiast w przypadku skierowań wystawianych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego będącego lekarzem specjalistą w dziedzinie: rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, skierowanie to może zawierać zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne oraz ich liczbę w cyklu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości odnoszących się do zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych, fizjoterapeuta może dokonać zmiany w tym zakresie po konsultacji z lekarzem i  odnotowaniu tego faktu w dokumentacji medycznej (zob. Zał. nr 1 Wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej lp. 1, lit. b, triet drugi, kolumna 3 ust. 7, pkt  4-5). W takiej sytuacji, fizjoterapeuta jest związany zleconymi zabiegami przez lekarza kierującego.

Niezależnie od powyższych wyjaśnień, należy wyraźnie zaznaczyć, że zarówno dla lekarza, jak i dla fizjoterapeuty nadrzędnym dobrem powinno być zawsze bezpieczeństwo i zdrowie pacjenta oraz stosowanie się do wskazań aktualnej wiedzy medycznej.

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2019-06-27 14:59:10