1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na Stanowisko Prezydium NRL w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

W odpowiedzi na Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformował, że wprowadzone ostatnio zasadnicze zmiany w systemie szkolenia specjalizacyjnego lekarzy mają na celu między innymi zwiększenie dostępu do specjalizacji lekarskich oraz znaczne ułatwienie ich uzyskiwania:

„Wprowadzenie powyższych zmian zostało zrealizowane nowelizacją ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 113, poz. 658) oraz wydaniem odpowiednich przepisów wykonawczych, tj. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r., poz. 26). Projekty wyżej wymienionych aktów prawnych, w tym również przedmiotowego rozporządzenia, były poddawane konsultacjom zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Ponadto szczegółowe przepisy proponowane w procedowanych projektach były konsultowane i uzgadniane z przedstawicielami zainteresowanych środowisk, konsultantami krajowymi, konsultantami wojewódzkimi w poszczególnych dziedzinach medycyny, członkami zarządów towarzystw naukowych, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, Centrum Egzaminów Medycznych, wojewodami, jak również przedstawicielami odpowiednich wydziałów urzędów wojewódzkich.

Odnosząc się do kwestii możliwości uzyskiwania niektórych specjalizacji wyłącznie przez lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny uprzejmie informujemy, że upoważnienie zawarte w art. 16x ust. ł pkt 2 ww. ustawy dało Ministrowi Zdrowia możliwość określenia szczegółowego sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego, w tym przez lekarzy posiadających I lub II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty. Należy podkreślić, że stosowne przepisy w tym zakresie uzyskały akceptację Rządowego Centrum Legislacji.

W odniesieniu do opinii dotyczącej zwiększenia liczby specjalizacji lekarskich w porównaniu ze stanem dotychczasowym uprzejmie informujemy, że liczby specjalizacji dostępnych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej oraz w innych krajach znacznie różnią się między sobą. Analizując dokument sporządzony przez General Medical Council można stwierdzić, że liczba specjalizacji podstawowych w państwach Unii Europejskiej waha się od ponad 30 - w Holandii, do ponad 60 - w Wielkiej Brytanii (w Polsce 40). Największa liczba specjalizacji szczegółowych występuje w Rumunii - ponad 70, natomiast najmniejsza w Niemczech - ok. 10 (w Polsce 28). W wielu krajach, tj. Holandii, Estonii, Danii, Hiszpanii, Finlandii, Irlandii i we Włoszech kształcenie specjalizacyjne odbywa się wyłącznie w ramach specjalizacji podstawowych. Największa, łączna liczba specjalizacji (szczegółowych i podstawowych) jest w Rumunii - ponad 130.

Obecnie, zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, liczba specjalizacji lekarskich w Polsce zwiększyła się z 68 do 77.

W załączeniu przekazujemy 3 wykresy stanowiące zestawienie specjalizacji w krajach UE oraz niektórych innych krajach (opracowanie General Medical Council z sierpnia 2011 r.), przedstawiające następujące dane:

- załącznik nr 1 - liczba specjalizacji w podstawowych dziedzinach medycyny,

- załącznik nr 2 - liczba specjalizacji w szczegółowych dziedzinach medycyny,

- załącznik nr 3 - relacja pomiędzy specjalizacjami w podstawowych oraz szczegółowych dziedzinach medycyny.

Ponadto Departament uprzejmie informuje, że sprawa programów specjalizacji została uregulowana w przepisie art. 2 ust. 3 wyżej przytoczonej ustawy, zgodnie z którym do dnia

wejścia w życie programów specjalizacji właściwych dla odbywania szkolenia specjalizacyjnego w systemie modułowym, szkolenia specjalizacyjne odbywają się na podstawie programów dotychczasowych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że powoływanie zespołów ekspertów do opracowania nowych programów specjalizacji rozpoczęło się bezpośrednio po wejściu w życie przedmiotowego rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarskich. Z informacji przekazywanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego wynika, ze prace nad programami specjalizacji trwają i w niektórych dziedzinach są już znacznie zaawansowane. Jak wynika z przepisu art. 16f ust. 6 wyżej przytoczonej ustawy, w składzie każdego zespołu ekspertów powołanego do opracowania programu specjalizacji w danej dziedzinie medycyny jest między innymi przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej, co w naszej opinii Naczelna Rada Lekarska może wykorzystać jako jeden z czynników stymulujących terminowe prowadzenie prac nad opracowaniem ww. programów.”

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia wraz z załącznikami - poniżej:

Opublikował: Milena Kruszewska

Data: 2013-03-15 09:59:57