1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Prezydium NRL o zarządzeniach Prezesa NFZ

10 i 11 czerwca 2019 r. Prezydium NRL przyjęło:

  • STANOWISKO w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe
  • STANOWISKO w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć


STANOWISKO Nr 58/19/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, o którym powiadomił Zastępca Prezesa ds. Służb Mundurowych Dariusz Tereszkowski-Kamiński, pismem z dnia 28 maja 2019 r., znak: DSM.0200.1.2019 2019.29645.KKI, zgłasza następujące uwagi do projektu.

W ocenie Prezydium NRL współczynnik korygujący do rozliczania świadczeń gwarantowanych w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe o wartości 1,05 jest za niski.

Przy obecnym zatrudnieniu fizjoterapeutów wzrost środków finansowych wynikający z wprowadzenia współczynnika korygującego o ww. wartości, pozwoli na podwyższenie ich uposażeń tylko na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

Wobec powyższego oraz mając na uwadze planowany kolejny wzrost wynagrodzenia za pracę w RP, zaproponowana wartość współczynnika korygującego do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe nie jest satysfakcjonująca i tym samym w ocenie Prezydium nie wpłynie na polepszenie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.


STANOWISKO Nr 59/19/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć, zamieszczonym na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia, wyraża stanowczy sprzeciw wobec zwiększenia tylko o 10% stawki bazowej dla szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz izb przyjęć.

Samorząd lekarski uważa, że w kontekście zmian wprowadzanych, przez Ministra Zdrowia z dniem 1 lipca 2019 r., poprzez nowelizację rozporządzenia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (m.in. planowane zmiany kadrowe w SOR oraz wprowadzenie obowiązkowej segregacji pacjentów zgłaszających się do oddziału) zwiększenie kwoty bazowej tylko o 10% jest stanowczo niewystarczające i nie odzwierciedla faktycznych potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz izb przyjęć związanych z realizacją tych zmian.

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2019-06-12 13:27:35