1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Zasady obliczania średniej ocen ze studiów - pismo Prezesa NRL do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz zwrócił Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej z wnioskiem o ujednolicenie zasad obliczania średniej ocen ze studiów, aby absolwenci kończący różne uczelnie mieli w jednakowy sposób ustalaną średnią ocen ze studiów:

"Jednakowa metodologia obliczania średniej ocen ze studiów ma szczególne znaczenie w przypadku studiów medycznych, ponieważ zgodnie z art. § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz.U. 2014, poz. 474) kierując lekarza, lekarza dentystę do odbycia stażu, okręgowa rada lekarska uwzględnia w kolejności lekarzy i lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia z kolejno najwyższą średnią oceną. Z przepisu wynika, że średnia ocen decyduje o kolejności skierowania na staż podyplomowy absolwentów studiów lekarskich i lekarsko – dentystycznych. Osoby o wyższej średniej ocen mają pierwszeństwo wyboru podmiotu szkolącego, a osoby o niższej średniej muszą liczyć się ze skierowaniem nawet do odległych od miejsca zamieszkania placówek medycznych. Stosowanie przez uczelnie medyczne niejednolitych zasad obliczania średniej ocen powoduje, że osiągane przez absolwentów wyniki na poszczególnych uczelniach nie są porównywalne.

Do Naczelnej Rady Lekarskiej napływają informacje, że uczelnie medyczne w sposób niejednolity obliczają średnią ocen ze studiów. Różnice ujawniają się szczególnie w zakresie sposobu wliczania do średniej egzaminów poprawkowych oraz ocen z zaliczeń. Zdaniem samorządu lekarskiego przy obliczaniu średniej ocen nie powinno się pomijać egzaminów zakończonych oceną niedostateczną. Pomijanie faktu, że ocena pozytywna z egzaminu została uzyskania w toku egzaminu poprawkowego odbiega od zasad obiektywnego rankingowania absolwentów.

Mając na uwadze zgłoszone powyżej okoliczności, w trosce o sprawiedliwy dostęp do miejsc szkoleniowych, proszę o podjęcie inicjatywy zmierzającej do ujednolicenia sposobu obliczania średniej ocen."

Opublikował: Milena Kruszewska

Data: 2015-02-04 15:08:33