1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Spotkanie Prezesa NRL z Głównym Inspektorem Sanitarnym

W dniu 20 września, w siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego odbyło się spotkanie Głównego Inspektora Sanitarnego, ministra Jarosława Pinkasa z Prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzejem Matyją. W spotkaniu uczestniczyli również: dr Grzegorz Hudzik- zastępca GIS i kol. Andrzej Cisło - wiceprezes NRL.

Zasadnicza część rozmowy poświęcona była planom współpracy GIS i NRL. Za najpilniejsze wyzwanie uznano:

  • zapobieżenie dalszemu propagowaniu poglądów o rzekomej szkodliwości szczepień, o prawie do odmowy szczepień dzieci jako elementu autonomii rodzicielskiej  oraz
  • ograniczanie wszelkich  praktyk nieopartych na zasadach udokumentowanej wiedzy medycznej.

Główny Inspektor Sanitarny zaproponował ujęcie tej współpracy w ramy umowy pomiędzy obiema instytucjami. Aprobując w pełni ten pomysł Prezes NRL poinformował  o szeregu akcji podejmowanych przez Samorząd lekarski, mających na celu dotarcie do jak największej liczby osób z rzetelną informacją na temat profilaktyki oraz z argumentacją dezawuującą kampanie nastawione na dezinformację społeczeństwa na temat znaczenia szczepień ochronnych.

Rozmówcy zgodzili się, że sytuacja w tym zakresie wymaga pilnych działań z użyciem wszelkich możliwych technik medialnych, z koniecznością zaangażowania wszystkich rodzajów służb publicznych.

Przedstawiciele NRL zaprezentowali kluczowe zagadnienia dotyczące przeciwdziałania zakażeniom, jakie wymagają racjonalnej regulacji w odniesieniu do medycyny ambulatoryjnej. Na przykładzie placówek stomatologicznych omówiono nieporozumienia wynikłe z funkcjonujących w obiegu ekspertyz i wytycznych.  Przedstawiciele GIS zadeklarowali, że Państwowa Inspekcja Sanitarna ma być w ich zamierzeniu inspekcją przyjazną placówkom medycznym i  nie uchybiając obowiązującym przepisom prawa można wypracować zakres racjonalnych obowiązków podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Interesującym tematem współpracy okazać się może też sprawa wdrażania zapisów rozporządzenia UE ws. rtęci i stanowiska GIS wobec postulatów, jakie Komisja Stomatologiczna NRL zgłasza w tej sprawie  resortowi zdrowia oraz prace nad optymalnym kształtem aktów wykonawczych do nowego Prawa atomowego. W tej kwestii GIS deklaruje poparcie starań NRL o utworzenie trójstronnej grupy ekspertów.  

Prezes NRL zaprosił Ministra J. Pinkasa na najbliższe posiedzenie NRL i zaproszenie to zostało przyjęte.

Opublikował: Krzysztof Kwasiborski

Data: 2018-10-01 09:09:08