1. Przejdź do menu
 2. Przejdź do treści
 3. Przejdź do stopki

Stanowiska i apele Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy w dniach 13-14 maja 2016 roku podjął 2 stanowiska i 19 apeli.

STANOWISKO Nr 1

NADZWYCZAJNEGO XIII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY

z dnia 14 maja 2016 r.

w sprawie zwiększenia nakładów finansowych na ochronę zdrowia

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy wyraża stanowisko, że nakłady na ochronę zdrowia ze środków publicznych powinny wynosić co najmniej 6% PKB.

Jednocześnie Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy wyraża ubolewanie, że ten wielokrotnie zgłaszany przez samorząd lekarski postulat nie został zrealizowany przez kolejne ekipy rządowe.

STANOWISKO Nr 2

NADZWYCZAJNEGO XIII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY

z dnia 14 maja 2016 r.

w sprawie wystawiania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy wyraża stanowisko, że nałożenie na lekarzy obowiązku wystawiania zwolnień w formie elektronicznej wymaga:

 1. radykalnego uproszczenia systemu wystawiania e-zwolnień tak, aby rolą lekarza było określenie rozpoznania i czasu niezdolności do pracy, a wszystkie pozostałe elementy procedury odbywały się poza obowiązkami lekarza;
 2. stworzenia przez ZUS interfejsu pozwalającego na swobodne komunikowanie się
  z systemem e-ZLA aplikacji gabinetowych;
 3. racjonalnego rozwiązania kwestii wystawiania zwolnień lekarskich w sytuacji braku dostępu do internetu;
 4. zmiany sposobu podpisywania wystawianych zwolnień;
 5. określenia refundacji kosztów związanych z wprowadzeniem systemu e-zwolnień.

APEL Nr 1

NADZWYCZAJNEGO XIII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY

z dnia 13 maja 2016

do rektorów uczelni medycznych w Polsce

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy zwraca się z apelem do rektorów uczelni medycznych o stosowanie tekstu przyrzeczenia lekarskiego tożsamego
z zawartym w preambule Kodeksu Etyki Lekarskiej.

APEL Nr 2

NADZWYCZAJNEGO XIII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY

z dnia 14 maja 2016 r.

do Naczelnej Rady Lekarskiej

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej
o zajęcie stanowiska w sprawie wprowadzonej w pierwszym etapie opieki koordynowanej,
z uwzględnieniem jej wymogów w zakresie racjonalnego rozdziału posiadanych środków oraz analizy następujących zagadnień:

 1. w zespołach roboczych uczestniczących w opracowaniu programu opieki koordynowanej powinni uczestniczyć nie tylko eksperci medycyny z zakresu POZ, ale także AOS i szpitalnictwa;
 2. należy rozważyć kompleksowe współdziałanie 3 sektorów POZ, AOS i szpitali
  z wyeliminowaniem niepotrzebnego dublowania badań w każdym z nich – oszczędność i poprawienie dostępności do świadczeń specjalistycznych ambulatoryjnych i szpitalnych poprzez przesyłanie pacjentów wstępnie zdiagnozowanych w POZ z kompletami badań ustalonymi z współpracującymi ośrodkami specjalistyki ambulatoryjnej czy szpitalnej – co zaowocuje skróceniem kolejek;
 3. możliwość powiązań sektorów organizacyjnie, np. konsorcja bez powiązań własnościowych, co daje korzyści: wspólne centra rejestracji, sprawna szybka diagnostyka pacjentów w powiązanych ośrodkach, możliwość przesyłania pacjentów do innych podmiotów w ramach zastępstw;
 4. rozszerzenie uprawnień diagnostycznych dla lekarzy POZ;
 5. umożliwienie AOS rozliczenie wszystkich procedur diagnostycznych i zabiegowych wykonanych w trakcie wizyty w danym dniu – co do ograniczenie liczby wizyt
  u specjalistów, przyśpieszy proces diagnostyczny i skróci kolejki;6) utrzymanie oddzielnego systemu finansowania dla trzech sektorów z rozważeniem możliwości wprowadzenie wspólnego finansowania obsługi przypadków pilnych zgodnie z definicją Ministra Zdrowia z 26 września 2005 r. określenie definicji „pacjent pilny".APEL Nr 3

NADZWYCZAJENGO XIII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY

z dnia 14 maja 2016 r.

do Ministra Zdrowia

w sprawie przekazania Naczelnej Izbie Lekarskiej zadań z zakresu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Ministra Zdrowia o przekazanie Naczelnej Izbie Lekarskiej zadań realizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w zakresie kształcenia specjalizacyjnego, ustawicznego doskonalenia zawodowego oraz kształcenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzinach medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych lekarzy i lekarzy dentystów.

Celem takiego rozwiązanie jest uzyskanie przez samorząd lekarski realnego wpływu na kształt i przebieg kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Samorząd lekarski deklaruje przy tym wolę wprowadzenie niezbędnych zmian usprawniających to kształcenie.

APEL Nr 4

NADZWYCZAJNEGO XIII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY

z dnia 14 maja 2016 roku

do Ministra Zdrowia

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy zwraca się z apelem do Ministra Zdrowia
o dokonanie zmian zasad szkolenia specjalistycznego w celu rozdziału jednostek prowadzących szkolenie w module podstawowym i specjalistycznym. W trosce o właściwe przygotowanie do wykonywania zawodu i poznanie podstawowych problemów zdrowotnych przez lekarzy specjalistów, Zjazd proponuje wprowadzenie rozwiązania obligującego do odbywania modułu podstawowego w szpitalu miejskim bądź powiatowym, a dopiero specjalistycznego w klinice bądź szpitalu referencyjnym. Zmniejszyłoby to liczbę osób szkolących się jednoczasowo w oddziałach III stopnia referencyjności i wydatnie podniosło jakość kształcenia w tych jednostkach.

APEL Nr 5

Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy

z dnia 14 maja 2016 r.

do Ministra Zdrowia

w sprawie uproszczenia przepisów wykonawczych dotyczących wpisu na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lekarzy
i lekarzy dentystów

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Ministra Zdrowia o podjęcie działań mających na celu uproszczenie przepisów wykonawczych określających warunki, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne prowadzące szkolenie specjalizacyjne, które umożliwią tym jednostkom, w szczególności małym, indywidualnym praktykom lekarsko-dentystycznym, zainteresowanym prowadzeniem szkolenia, uzyskanie wpisu na listę jednostek akredytowanych.

APEL Nr 6

Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy

z dnia 14 maja 2016 r.

do Ministra Zdrowia

w sprawie możliwości składania państwowego egzaminu specjalizacyjnego
w trakcie ostatniego roku specjalizacji

Nadzwyczajny XIII Krajowym Zjeździe Lekarzy zwraca się do Ministra Zdrowia
z apelem o podjęcie działań umożliwiających składanie przez lekarzy i lekarzy dentystów Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w trakcie trwania ostatniego roku szkolenia specjalizacyjnego.

W obecnym systemie do egzaminu można podchodzić dwa razy do roku, co nierzadko oznacza kilkumiesięczną przerwę pomiędzy zakończeniem szkolenia specjalizacyjnego, a datą samego egzaminu. Dla wielu lekarzy i lekarzy dentystów jest to czas, kiedy pozostają bez zatrudnienia.

APEL Nr 7

NADZWYCZAJNEGO XIII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY

z dnia 14 maja 2016 roku

do Ministra Zdrowia

w sprawie minimalnego wynagrodzenia dla lekarza i lekarza dentysty

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Ministra Zdrowia o podjęcie działań mających na celu ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia dla lekarza
i lekarza dentysty bez specjalizacji oraz lekarza rezydenta na poziomie dwukrotnej średniej krajowej, dla lekarza i lekarza dentysty ze specjalizacją na poziomie trzykrotnej średniej krajowej, dla lekarza i lekarza dentysty z pierwszym stopniem specjalizacji na poziomie dwu
i pół krotności średniej krajowej i dla lekarza i lekarza dentysty stażysty na poziomie średniej krajowej.

Jednocześnie Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy wyraża ubolewanie, że ten wielokrotnie zgłaszany przez samorząd lekarski postulat nie został zrealizowany przez kolejne ekipy rządowe.

APEL Nr 8

NADZWYCZAJNEGO XIII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY

z dnia 14 maja 2016 r.

do Ministra Zdrowia

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy zwraca się z apelem do Ministra Zdrowia
o skorzystanie z przepisu § 6 pkt 3 Regulaminu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i zaproszenie przedstawiciela samorządu lekarskiego wskazanego przez Naczelną Radę Lekarską do udziału w pracach tego zespołu.

Apel Nr 9

NADZWYCZAJNEGO XIII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY

z dnia 14 maja 2016 roku

do Ministra Zdrowia

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Ministra Zdrowia o uproszczenie zasad wystawiania recept lekarskich poprzez zniesienie obowiązku dokonywania przez lekarzy ustalania poziomu odpłatności leku oraz ustalania jakichkolwiek okoliczności niemedycznych, które wiązałyby się z możliwością odpowiedzialności finansowej lekarzy.

APEL Nr 10

NADZWYCZAJNEGO XIII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY

z dnia 14 maja 2016 r.

do Prezesa Rady Ministrów

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje o utrzymanie prawa podmiotów prywatnych do ubiegania się, na równych prawach z podmiotami publicznymi, o środki publiczne przeznaczone na finansowanie świadczeń zdrowotnych oraz o zachowanie konkurencyjności polegającej na możliwości wyboru podmiotu leczniczego przez pacjentów.

Konkurencja między podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz udział podmiotów prywatnych, obok publicznych, w udzielaniu tych świadczeń są zasadami (wprowadzonymi w roku 1999), które miały istotny wpływ na znaczące zwiększenie liczby udzielanych świadczeń, poprawę ich jakości oraz poprawę efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w ostatnich kilkunastu latach.
W niektórych dziedzinach opieki zdrowotnej udział prywatnych podmiotów jest niemal 100%
i są to te dziedziny, w których osiągnięto powszechnie doceniane sukcesy, jak np.: podstawowa opieka zdrowotna, dializoterapia, kardiologia interwencyjna, wiele dziedzin ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Powyższe zasady powinny być – zdaniem Zjazdu – zachowane, bez względu na przyjęty sposób finansowania systemu opieki zdrowotnej – ubezpieczeniowy czy budżetowy.

APEL Nr 11

NADZWYCZAJNEGO XIII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY

z dnia 14 maja 2016 r.

do Naczelnej Rady Lekarskiej i Ministra Zdrowia

w sprawie ograniczenia reklamy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych oraz suplementów diety
w środkach masowego przekazu

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej i Ministra Zdrowia o podjęcie działań mających na celu ograniczenie reklamy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także suplementów diety w środkach masowego przekazu.

Apel Nr 12

NADZWYCZAJNEGO XIII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY

z dnia 14 maja 2016 roku

do Naczelnej Rady Lekarskiej i Ministra Zdrowia

w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez lekarza i lekarza dentystę na realizację obowiązku doskonalenia zawodowego

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej i Ministra Zdrowia o podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów podatkowych umożliwiających zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez lekarza i lekarza dentystę na realizację obowiązku doskonalenia zawodowego

APEL Nr 13

NADZWYCZAJNEGO XIII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY

z dnia 14 maja 2016 r.

do Prezydenta RP i posłów na Sejm RP

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy zwraca się z apelem do Prezydenta RP
i posłów na Sejm RP o niezwłoczne podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, likwidującej wykluczenie reprezentacji lekarzy i lekarzy dentystów
z dialogu społecznego.

Przepisy tej ustawy powodują niedopuszczalne wykluczenie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy – jedynego związku zawodowego reprezentatywnego w Polsce dla zawodu lekarza i lekarza dentysty – z prawa do reprezentowania lekarzy i dentystów
w Radzie Dialogu Społecznego, w tym w szczególności z prawa do przedstawiania z głosem stanowiącym stanowiska w sprawach dotyczących warunków pracy i płacy tych grup zawodowych.

Apel Nr 14

NADZWYCZAJNEGO XIII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY

z dnia 14 maja 2016 r.

do Ministra Zdrowia

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Ministra Zdrowia o zmianę przepisu § 6 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, polegającej na zniesieniu obowiązku zgłaszania zmian w harmonogramie dotyczących osób wykonujących zawody medyczne, jeżeli zmiany te nie naruszają wymagań dotyczących kwalifikacji tych osób oraz szczegółowych warunków określonych przez Prezesa NFZ na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 i art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

APEL Nr 15

NADZWYCZAJNEGO XIII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY

z dnia 14 maja 2016 r.

do Ministra Zdrowia

w sprawie ograniczenia sprawozdawczości w zakresie list oczekujących świadczeniobiorców

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Ministra Zdrowia o podjęcie działań mających na celu pozostawienie obowiązków sprawozdawczych dotyczących list oczekujących pacjentów jedynie u świadczeniodawców udzielających świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń protetycznych, ortodontycznych i zabiegów chirurgicznych.

APEL Nr 16

Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy

z dnia 14 maja 2016 r.

do Ministra Zdrowia

w sprawie podjęcia działań mających na celu przywrócenie jawności pytań
z Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK) oraz wprowadzenia jawności pytań z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES)

Nadzwyczajny XIII Krajowym Zjeździe Lekarzy zwraca się do Ministra Zdrowia z apelem o podjęcie działań mających na celu przywrócenie jawności pytań i odpowiedzi z Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK) oraz wprowadzenia jawności pytań i odpowiedzi z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES).

APEL Nr 17

NADZWYCZAJNEGO XIII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY

z dnia 14 maja 2016 r.

do Naczelnej Rady Lekarskiej

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań zmierzających do zmiany brzmienia art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej przez nadanie mu następującej treści:

„8. W posiedzeniach rady społecznej, w której skład nie wchodzi przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej lub Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, uczestniczą na prawach członka przedstawiciel okręgowej rady lekarskiej i przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych.".

APEL Nr 18

NADZWYCZAJNEGO XIII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY

z dnia14 maja 2016 r.

do Ministra Zdrowia

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Ministra Zdrowia o podjęcie działań zmierzających do uchylenia art. 22 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej oraz o uchylenie rozporządzeń Ministra Zdrowia wydanych na podstawie upoważnienia zawartego w tym przepisie.

APEL Nr 19

NADZWYCZAJNEGO XIII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY

z dnia 14 maja 2016 r

do Ministra Zdrowia

w sprawie akredytacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w ramach kształcenia specjalizacyjnego lekarzy dentystów

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Ministra Zdrowia o podjęcie działań mających na celu zwiększenie możliwości szkolenia specjalizacyjnego przez lekarzy dentystów prowadzących indywidualne, indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie oraz podmioty lecznicze, poprzez uregulowanie warunków akredytacji w taki sposób, aby zachęcić ww. podmioty do zaangażowania się w kształcenie specjalizacyjne.

Wyżej wymienione podmioty nie mogą ponosić żadnych dodatkowych kosztów z tytułu prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego. Należy wprowadzić takie mechanizmy finansowe, które zagwarantują pełne pokrycie kosztów organizacji tego szkolenia.

Opublikował: Katarzyna Strzałkowska

Data: 2016-05-14 22:24:52