1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Stanowiska Naczelnej Rady Lekarskiej podjęte 23 czerwca 2017 roku

Stanowiska Naczelnej Rady Lekarskiej podjęte 23 czerwca 2017 roku

23 czerwca 2017 r. Naczelna Rada Lekarska podjęła pięć stanowisk:
- w sprawie  projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

- w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia

- w sprawie kodeksów etyki tworzonych w szpitalach

w sprawie określania  nazw zdarzeń edukacyjnych  dedykowanych lekarzom
i lekarzom dentystom

- w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium

STANOWISKO Nr 14/17/VII

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 23 czerwca  2017 r.

w sprawie  projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

Naczelna Rada Lekarska po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodzie lekarza
i lekarza dentysty, przekazanym przy piśmie pana Adama Podgórskiego – Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 3 czerwca 2017 r., znak: GMS-WP-173-143/17 popiera  co do zasady proponowane zmiany. 

Ponadto Naczelna Rada Lekarska zgłasza następujące uwagi:

w tytule projektu oraz art. 2 projektu ustawy wystąpił błąd dotyczący nazwy  zmienianej ustawy; prawidłowa nazwa ustawy to  ustawa z  dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2017r. poz. 125), art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 1 pkt 1 projektu ustawy) proponuje się nadać następujące brzmienie: „1a.Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 15 lat ma prawo do wyrażenia samodzielnej zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych z  zakresu ginekologii, urologii lub dermatologii.”,

w art. 32 ust. 2a w zdaniu pierwszym ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach  lekarza i lekarza  dentysty   (art. 2 pkt 1b projektu ), proponuje  się skreślić  wyraz „dziedziny”.

STANOWISKO Nr 12/17/VII

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie obywatelskiego projektu ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia

Naczelna Rada Lekarska, po zapoznaniu się z obywatelskim projektem ustawy
w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu Pana Adama Podgórskiego z dnia 6 czerwca 2017 r., znak: GMS-WP-173-147/17, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu.

Naczelna Rada Lekarska pozytywnie ocenia projekt uznając, że przewidziane w jego treści rozwiązania są w stanie realnie poprawić warunki pracy pracowników wykonujących zawody medyczne, zatrzymać ich emigrację oraz zachęcić do wykonywania tych zawodów, zapewniając polskim pacjentom dostępności do wykwalifikowanych pracowników wykonujących zawody medyczne na bezpiecznym, europejskim poziomie.

Projekt powinien zostać uzupełniony o postanowienia określające wysokość minimalnego wynagrodzenia dla osób wykonujących zawody medyczne w formie przyjmowania zleceń lub świadczenia usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Rozwiązanie takie powinno przyjąć formę przewidzianą w ustawie
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę poprzez określenie minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia osoby przyjmującego zlecenie lub świadczącej usługi.

STANOWISKO Nr 11/17/VII

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie kodeksów etyki tworzonych w szpitalach

Naczelna Rada Lekarska, w związku z uzyskanymi informacjami o tworzeniu
w niektórych szpitalach tzw. kodeksów etyki obowiązujących pracowników szpitala, sprzeciwia się ustanawianiu przez podmioty do tego nieupoważnione zasad etyki odnoszących się do wykonywania zawodu lekarza.

W świetle obowiązującej ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich kompetencję do określania zasad etyki zawodowej lekarzy posiada wyłącznie Krajowy Zjazd Lekarzy jako organ samorządu lekarskiego.

W związku z powyższym, zasady określane w dokumentach tworzonych na potrzeby szpitali nie powinny być nazywane normami etycznymi. Lekarze nie powinni być stawiani w sytuacji konfliktu ogólnych i lokalnych norm etycznych. Dokumenty takie są aktami wewnętrznymi, mającymi charakter zarządzenia czy regulaminu obowiązującego pracowników danego zakładu leczniczego i odnoszą się do szeroko pojętych właściwych zachowań pracowniczych. Przy tworzeniu takich wewnętrznych dokumentów należy bardzo starannie zadbać o ich zgodność z ogólnie obowiązującymi normami zawartymi w kodeksach etyki zawodów zaufania publicznego.

Naczelna Rada Lekarska podkreśla, że zasady etyczne odnoszące się do wykonywania zawodu lekarza są jednolite, a źródłem tych zasad jest Kodeks Etyki Lekarskiej, uchwalony przez Krajowy Zjazd Lekarzy.

STANOWISKO Nr 10/17/VII

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 23 czerwca  2017 r.

w sprawie określania  nazw zdarzeń edukacyjnych  dedykowanych lekarzom
i lekarzom dentystom

Zważywszy na konieczność zagwarantowania lekarzom i lekarzom dentystom dostępu do najwyższej jakości zdarzeń edukacyjnych w celu stałego podnoszenia jakości opieki medycznej nad pacjentami,

mając też na względzie, iż język polski jest językiem urzędowym instytucji i organów samorządów zawodowych powołanych do realizacji zadań publicznych oraz podstawowym językiem nauczania, egzaminów i prac dyplomowych w edukacji i rozwoju zawodowym pracowników medycznych,

Naczelna Rada Lekarska przypomina organizatorom doskonalenia zawodowego
o obowiązku stosowania nazw zdarzeń edukacyjnych dedykowanych lekarzom i lekarzom dentystom w zgodzie z ustawą z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz.U. z 2011r. Nr 43, poz. 224 z późn.zm.).

Naczelna Rada Lekarska wskazuje również, że nazwy nadawane poszczególnym formom kształcenia podyplomowego powinny być formułowane z użyciem naukowej terminologii
i powinny odnosić się do tematu omawianego w programie kształcenia, aby na podstawie tytułu można było poznać przedmiot i zakres zdarzenia edukacyjnego.

Ponadto, Naczelna Rada Lekarska podkreśla konieczność zapewnienia przez organizatorów kształcenia zgodności nazwy zdarzenia edukacyjnego i jego deklarowanego programu z rzeczywistym przebiegiem i treścią tego zdarzenia.


STANOWISKO Nr 13/17/VII

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium

Naczelna Rada Lekarska, po zapoznaniu się z prezydenckim projektem ustawy
o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu Pana Adama Podgórskiego z dnia 31 maja 2017 r., znak: GMS-WP-173-137/17, pozytywnie opiniuje regulacje zawarte
w przedmiotowym projekcie.

Jednocześnie, w ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej, regulacje te powinny być zamieszczone w ustawie o zdrowiu publicznym, a nie w odrębnej ustawie.

Opublikował: Katarzyna Strzałkowska

Data: 2017-06-24 22:48:09