1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Stanowisko Prezydium NRL podjęte 19 marca 2018 r.

19 marca 2018 r. Prezydium NRL przyjęło jedno stanowisko:
- w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept.

STANOWISKO Nr 12/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept, przekazanym przy piśmie Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia z dnia 12 marca 2018 r. znak PLO.0212.3.2018, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu:
1) w treści projektowanego § 2 ust. 3 odesłanie do danych wskazanych w art. 96a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne powinno odnosić się do danych, o których mowa w art. 96a ust. 1 pkt 2 i 3, a nie jak w projekcie do danych z art. 96 ust. 1 pkt 2 i 5;
2) przewidziany w treści § 3 ust. 6 pkt 10 tiret drugi obowiązek wskazywania w dokumencie realizacji recepty identyfikatora opakowania produktu leczniczego wydaje się zbędny z uwagi na przewidziany wcześniej obowiązek wskazywania kodu EAN produktu leczniczego;
3) należy odstąpić od określania w rozporządzeniu wymiarów oraz wzoru recepty – przewidziana w § 6 możliwość realizacji recepty nieodpowiadającej wymiarom oraz wzorowi, określonym w załączniku do projektu rozporządzenia, podważa celowość określania wymiarów i wzoru recepty;
4) w treści § 12 ust. 1 pkt 3 proponuje się enumeratywne wskazanie dokumentów stanowiących podstawę do uzyskania produktu leczniczego na podstawie dodatkowych uprawnień;
5) w treści § 12 ust. 1 po wyrazie „wydaje” należy dodać wyraz „się”;
6) w treści § 16 po wyrazie „dniem” należy dodać wyraz „wejścia”;
7) w odniesieniu do przepisów przejściowych zawartych w § 16-17 należy rozważyć wskazanie wprost, że dwudziestodwu-cyfrowe numery identyfikujące recepty, wygenerowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zachowują ważność.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca ponadto uwagę na szeroki zakres danych, jakie przy realizacji recepty muszą być przetwarzane i gromadzone. Obowiązek przetwarzania takich danych oraz ich zakres powinien być ograniczony do uzasadnionego, niezbędnego minimum i nie powinien prowadzić do obciążenia farmaceutów obowiązkami, których realizacja nie ma bezpośredniego związku z realizacją recepty.
Ponadto, samorząd lekarski konsekwentnie postuluje wyłączenie lekarzy od czynności o charakterze quasi fiskalnym tj. od określania na recepcie poziomu odpłatności ordynowanych leków. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przypomina, że rezygnacja z takiego rozwiązania jest jednym z zobowiązań Ministra Zdrowia.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2018-03-19 14:40:30