1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Ustawa budżetowa - list Prezesa NRL do Przewodniczącej Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP

W związku z toczącymi się w Sejmie pracami legislacyjnymi nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (druk nr 2854), Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz skierował list do Przewodniczącej Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP Krystyny Skowrońskiej przekazując stanowiska Prezydium NRL z 7 i 21 listopada br. i wskazując, że przedmiotowy projekt ustawy zakłada wprowadzenie istotnych zmian do ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, które mogą niekorzystnie odbić się na sytuacji młodych lekarzy w Polsce.

W dalszej treści listu Prezes NRL napisał:

„Pragnę ponownie zaznaczyć, że samorząd lekarski został pominięty w konsultacjach społecznych przedmiotowego projektu ustawy i nie miał szans wyrazić opinii środowiska lekarskiego w przedmiotowej sprawie. Podkreślenia wymaga, że opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza jest jednym z zadań samorządu lekarskiego, stosownie do art. 5 pkt 16 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich.

Wobec tak poważnych nieprawidłowości w pracach legislacyjnych nad przedmiotowym projektem ustawy, samorząd lekarski apeluje o wyłączenie przepisów nowelizujących ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty z przedstawionego projektu ustawy, jako wykraczających poza jej materię i rozpoczęcie procesu legislacyjnego dotyczącego rozwiązań proponowanych w art. 3 przedstawionego projektu ustawy od początku, z uwzględnieniem wszystkich jego etapów.

Zwracam się z prośbą do Pani Przewodniczącej o uwzględnienie głosu środowiska lekarskiego w pracach nad przedmiotowym projektem ustawy, w zakresie w jakim dotyczy on sytuacji lekarzy i lekarzy dentystów oraz o umożliwienie udziału w posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP w dniu 25 listopada 2014 r., podczas którego Komisja ta będzie rozpatrywała projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, przedstawicielowi Naczelnej Rady Lekarskiej Pani Zycie Kaźmierczak - Zagórskiej, Wiceprezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej.”

List do wiadomości otrzymali:Marszałek Sejmu RP Radosław Sikorski, Przewodniczący Komisji Zdrowia Sejmu RP Tomasz Latos i Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz

Opublikował: Katarzyna Strzałkowska

Data: 2014-11-21 17:32:57