1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

X Kongres Polonii Medycznej

X Kongres Polonii Medycznej, połączony z III Światowym Zjazdem Lekarzy Polskich, to 4 dni konferencji, 24 sesje naukowe i 88 prelegentów. Od 29 maja do 1 czerwca, Gdańsk stał się centrum medycyny – polscy lekarze z całego świata wymieniali się swoimi doświadczeniami i poglądami na temat realiów w ochronie zdrowia oraz zastanawiali się, jakie wyzwania stoją przed nimi.

Tematem wiodącym Kongresu był „Postęp techniczny w służbie medycyny”. Panele i dyskusje skupiały się wokół nowoczesnych technik i technologii oraz ich wpływu na rozwój różnych dziedzin medycyny. W agendzie wydarzenia przewidziano także sesje na temat etyki i deontologii w pracy lekarza, przedstawienie programów dalszego działania medycznych organizacji polonijnych oraz lekarskich pasji pozazawodowych.

Podczas oficjalnego otwarcia Kongresu wystąpił m.in. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja, który oprócz przekazania podziękowań i gratulacji Organizatorom imprezy oraz podkreślenia potrzeby podtrzymywania więzi między polskimi lekarzami, pracującymi w Polsce i poza jej granicami, poruszył kwestię ostatnich zmian w Kodeksie Karnym. Budzące ogólny sprzeciw w środowisku lekarskim zaostrzenie kary za nieumyślne spowodowanie śmierci może zwiększyć zjawisko emigracji młodych lekarzy oraz medycyny asekuracyjnej. Jego spostrzeżenia oraz złożoną w imieniu samorządu obietnicę o dołożeniu wszelkich starań, aby znowelizowano kontrowersyjne przepisy, przyjęto owacją na stojąco.

Fot.: R. Hołubicki

Zmiany w Kodeksie Karnym zostały omówione na posiedzeniach Prezydium i Naczelnej Rady Lekarskiej, które zostały zorganizowane w czasie 2. dnia Kongresu. NRL podjęła jednomyślne stanowisko, sprzeciwiające się obostrzeniom wobec lekarzy oraz apelujące o niepodejmowanie nadmiernego ryzyka, które mogłoby doprowadzić do poniesienia odpowiedzialności opisanych w art. 155 KK.

W czasie Kongresu podpisano list intencyjny o działaniach na rzecz Polonii medycznej. Celem porozumienia jest zacieśnianie współpracy medycznych środowisk polonijnych oraz organizacji i instytucji, działających w Polsce. Wspólnie mają „podnosić kwalifikacje naukowe i zawodowe wszystkich polskojęzycznych lekarzy. Na szczególną uwagę zasługuje wsparcie młodych naukowców polskich i polonijnych, którzy w przyszłości mogą stać się jedną z podstaw rozwoju polskiej medycyny”. List podpisano przez: Naczelną Radę Lekarską, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Narodową Agencję Wymiany Akademickiej NAWA, Federację Polonijnych Organizacji Medycznych, Fundację Kościuszkowska, Polish-American Medical Society oraz Grupę Współpracy Polonijnych Lekarzy-naukowców.

    

Fot.: R. Hołubicki

Fotorelacja oraz więcej szczegółów z przebiegu Kongresu na Gazecie Lekarskiej.

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2019-06-03 14:54:06